top of page

הסבת מבני כיתות קיימים לסביבות לימוד תואמות שיטת פדגוגיות

דגם מרכזי למידה (סביבות לימוד חדשניות):

 • שיטה זו מאופיינת בפירוק של קבוצת הלימוד ההומוגנית של כיתת האם, ויצירת קבוצות בגדלים המתאימים לתוכן ההוראה. חלק מן ההוראה יהיה בהרצאות לקבוצות גדולות, וחלק  יהיה בעבודה ותירגולים בקבוצות קטנות בגדלים משתנים. 

 • על המבנה לאפשר תפקוד במגוון של אפשרויות לחיבור והפרדה של חללים. בדרך כלל יחייב מבנה כזה שימוש במרכיבי בנייה מיוחדים ובעלי עלות גבוהה.

 • מרכזי למידה יכולים להיות מתוכננים עבור שכבת גיל או חלקים ממנה, או כמרכזי מקצוע.

דגם מרכזי מקצוע:

 • בדגם זה המרחב משמש להוראת מקצוע והתלמידים נעים בין מרכזי המקצועות השונים. לכל מקצוע יוקצו מספר חדרים/מרחבים שיאורגנו יחד כמרכז מקצוע.

 • שיטה זו יכולה להיות יעילה מבחינת שטחי הבנייה, מאחר וחדרי המקצוע מתוכננים לפעילות במלוא שעות הלימוד. לפיכך ניתן להפעיל פחות חדרים, ולתכננם בשטח מורחב ומותאם להוראת המקצוע.

 • מרכז המקצוע יכול להיות בדגם מרכז למידה, מותאם להוראה לקבוצות בגדלים משתנים החל מהרצאות לתלמידי מספר כיתות וכלה בעבודה בצוותים.

 • מרכז המקצוע יכול להכיל חדרים כדוגמת כיתות לימוד רגילות, וכן חדרים בעלי אפיון מיוחד בהתאם לשיטות ההוראה המבוקשות. דוגמאות: חדר להדגמות ולהקרנות, מעבדת מקצוע, מרכזיה פדגוגית למקצוע, חדר צוות.

 • חלוקת המרכזים למבנים: בדרך כלל על המבנים למרכזי המקצוע להיות בעלי גודל אחיד שיאפשר הסבה לאגפי חדרי לימוד רגילים. על שיבוץ מרכזי המקצוע במבנים להתאים לדרישה זו.

 • ניתן לתכנן מרכזי מקצוע חטיבתיים או כלל בית ספריים.

 • בבתי ספר גדולים ניתן לתכנן גם חדרי מקצוע שכבתיים באגפים שישמרו על המבנה השכבתי של בית הספר. כך תהיה התאמה גבוהה יותר בין התכנים בחדר המקצוע לבין הדרישות לשכבת הגיל המשתמשת בו. תנועת התלמידים בין החדרים תתמקד במבנה השכבתי.

 • דגם חדרי המקצוע מאופיין בתנועה מוגברת של תלמידים. יש לתת את הדעת על כך בעת תכנון המעברים וחדרי המדרגות. יש צורך גם במקומות לשהיה בהפסקות, ולתאים אישיים (לוקרים) לתלמידים.

גמישות המבנה לשינויים:

לאורך תקופת חיי מבנה ביה"ס, מערכת החינוך עשוייה לדרוש שינויים מהותיים בחלוקתו לפונקציות ובהגדרתן.

לפיכך רצוי תכנון המבוסס על רצפים מבניים שיאפשרו שינויים בחלוקות הפנימיות לחדרים. מחיצות פנימיות בין חדרים יהיו ככל האפשר ללא מרכיבים קונסטרוקטיביים וללא מערכות אשר לא ניתן לשנות את התוואי שלהן.

הרצף המזערי לחדרי הלימוד יהיה לפי הנחיות האגף לבינוי ותקצוב.

bottom of page